Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

1. INFORMACJE OGÓLNE
Korzystanie ze strony internetowej www.sztuka-trojmiasta.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności. Określa ona zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.sztuka-trojmiasta.pl. Administratorem strony i danych osobowych jest Katarzyna Rudakow, zwana dalej Administratorem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@sztuka-trojmiasta.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika strony www.sztuka-trojmiasta.pl nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:

I. Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałam Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:
a) w celu kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi promocji na stronie www.sztuka-trojmiasta.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Tobą umowy ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) w celach archiwalnych oraz analitycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
d) w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
e) w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora danych, związanych z zarządzaniem kontaktem z Tobą, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
f) w celu badania satysfakcji, co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
g) w celu rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy).

III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych
Twoje dane będą przechowywane:
a) do momentu odwołania udzielonej zgody czy żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie, albo do momentu osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
b) przez okres realizacji umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń, wynikających lub związanych z zawarciem umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
c) do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
d) do czasu dezaktualizacji danych lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach analitycznych itp.

V. Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej. Możemy też być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa.

VI. Przekazywanie do Państw trzecich
Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy jednak każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy te dane przetwarzali, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo do wniesienia skargi
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

IX. Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie niektórych danych może być niezbędne do do wykonania usługi czy rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak realizacji ww. działań.

X. Profilowanie
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XI. Kontakt E-mail

a) Twoje dane osobowe podawane w kontakcie z nami będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną i w celu prowadzenia dalszej korespondencji elektronicznej.
b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji z Tobą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.:
– dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi
– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w innym celu, to będą one przez nas przetwarzane do czasu wycofania tej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Możesz to zrobić w każdej chwili.
c) Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.
d) Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
e) Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Polityka prywatności – FACEBOOK, INSTAGRAM

Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage Facebook’a oraz konta na Instagramie o nazwie Sztuka Trójmiasta (dalej zwana Fanpage) jest Katarzyna Rudakow.

Twoje dane osobowe, podawane na stronach Fanpage, będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook/Instagram wynikają z regulaminów Facebooka/Instagrama.

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści związane ze stroną Fanpage.

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook/Instagram i na warunkach zawartych w ich regulaminach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje z Fanpage, takie jak pozostawienie komentarza, oraz celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook/Instagram, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, np. serwisowi IT, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook/ Instagram.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka/Instagrama.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

Opublikowano w dniu: 21.05.2018
Data ostatniej aktualizacji: 31.12.2020